Jesteś tutaj: Start / Informacje niejawne
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 5/2008
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej
z dnia 20 października 2008r.

w sprawie ustalenia procedury udzielania informacji publicznej na wniosek

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ) zarządzam, co następuje:

§ 1 Ustalam procedurę udzielania informacji publicznej na wniosek w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Prawno Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach.


Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 50/2008
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej
z dnia 20.10.2008r.

PROCEDURA UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

1.Celem niniejszej procedury jest ułatwienie dostępu do informacji publicznej wytworzonej w WIIH w Kielcach oraz polepszenie obsługi interesantów w tym zakresie.

2.Przedmiotem procedury jest udostępnienie interesantom informacji publicznej wytworzonej w urzędzie w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.Dokumenty od wnioskodawcy: - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do procedury. Wniosek winien zawierać określenie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej, danych teleadresowych wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

4.Zakres procedury. Procedura obejmuje moment od wytworzenia informacji publicznej poprzez dokonanie oceny czy informacja, która została wytworzona ma charakter informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępnienia zainteresowanym.

5.Realizacja procedury.

- wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie w dniach i godzinach pracy Urzędu, - wniosek przekazywany jest do Wydziału Prawno Organizacyjnego i Ochrony konsumentów , który dokonuje formalnej oceny czy wniosek dotyczy informacji publicznej,
- jeżeli wniosek dotyczy informacji publicznej Naczelnik Wydziału Prawno Organizacyjnego I Ochrony Konsumentów we współpracy z Naczelnikiem wydziału, którego wniosek dotyczy, przygotowuje odpowiedź na wniosek, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyżej podanym terminie należy powiadomić zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz terminie, w którym udostępni się informację, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
- w przypadku stwierdzenia przez Specjalistę ds. Prawnych, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej wydaje się decyzję o odmowie udostępnienia informacji,
- informacja podpisywana jest przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
- Zarówno wniosek, korespondencja towarzysząca udostępnianiu informacji, jak i odpowiedź na wniosek są sukcesywnie umieszczane na stronie BIP oraz przekazywane o składnicy akt.

6.Opłaty W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej WIIH w Kielcach ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 Załącznik nr 1 do procedury udzielania informacji publicznej - wniosek o udostępnienie informacji publicznej
( plik w formacie pdf lub plik w formacie Word )

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:980