Działalność i kompetencje

 

Do zadań Inspekcji Handlowej należą:

- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług,

- kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia dotakiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług,

- podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,

- organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich,

- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

- wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Kontrola, o której mowa wyżej nie obejmuje kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów i w obrocie hurtowym oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek określonych w przepisach odrębnych.

Inspekcja Handlowa, w toku swojej działalności, sprawdza przestrzeganie przepisów szeregu ustaw i rozporządzeń a także dyrektyw Unii Europejskiej.

 

Wojewódzki inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji:

- ograniczenie wprowadzania produktów do obrotu,

- wstrzymanie wprowadzania produktów do obrotu,

- wycofanie produktów z obrotu,

- wstrzymanie świadczenia usług,

- niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- nałożenie kary grzywny zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń,

- Wojewódzki inspektor może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o jej pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W toku postępowania kontrolnego inspektor w szczególności może:

- badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym,

- dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą,

- badać przebieg określonych czynności,

- legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

- żądać od kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych,

- żądać od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,

- przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy,

- zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,

- zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe,

- pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań,

- sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi,

- zbierać inne niezbędne materiały w zakresie objętym kontrolą.

Zadania Rzecznika Konsumentów

USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.
KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
(Dz.U. z 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.)

(wyciąg)

Tytuł IIIb
Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów

Art. 633. W sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Art. 634. W sprawach, o których mowa w art. 63[3], do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze.

USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.
(Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1319 ze zm.)

(wyciąg)

Art. 34. 1. Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej "rzecznikiem konsumentów".

Art. 37. 1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego.