Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach

Do zadań Inspekcji Handlowej należy :

 1. kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produkcji, handlu i usług;
 2. kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów;
 3. kontrola spełniania przez wyroby przeznaczone dla konsumentów wymagań, kontrola w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia oraz kontrola w zakresie niezgodności formalnych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544), z wyłączeniem wyrobów podlegających kontroli innych właściwych organów;
 4. kontrola produktów w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047) w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa;
 5. kontrola substancji chemicznych, ich mieszanin, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów, w zakresie określonym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 6. kontrola produktów związanych z energią wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku, o których mowa w aktach delegowanych określonych w wykazie ogłaszanym na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (Dz. U. z 2016 r. poz. 1790 oraz z 2019 r. poz. 1030), z wyłączeniem produktów, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010, str. 64, z późn. zm.);
 7. kontrola pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części przeznaczonych dla konsumentów w zakresie uzyskania przez producenta potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w art. 70c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.);
 8. kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzeżeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań, oraz kontrola usług;
 9. kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów art. 37 i art. 39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125);
 10. kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48-50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521);
 11. kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, przepisów art. 6 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 649);
 12. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.);
 13. przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 168b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
 14. kontrola znakowania wprowadzonych do obrotu produktów GMO w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706), przeznaczonych dla konsumentów, z uwzględnieniem ust. 2, w tym pobieranie próbek i badanie próbek tych produktów w celu identyfikacji w tych produktach organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 15. kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 39 z 09.02.2013, str. 1);
 16. kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego przepisów art. 40a, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542);
 17. kontrola przestrzegania przez dystrybutorów przepisów o produktach kosmetycznych;
 18. prowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 19. organizowanie i prowadzenie stałych sądów polubownych;
 20. prowadzenie poradnictwa konsumenckiego;
 21. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.

Od dnia 1 lipca 2020 roku Inspekcja Handlowa utraciła na rzecz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych kompetencje kontrolne w odniesieniu do kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych.

Inspekcja wykonuje kontrole w zakresie niezastrzeżonym odrębnymi przepisami dla innych organów.

Należy zauważyć, iż Inspekcja Handlowa nie może prowadzić kontroli :

 1. przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;
 2. przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem, lub wykonujących działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub przesyłania i dystrybucji ciepła;
 3. przedsiębiorców produkujących paliwa;
 4. banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej;
 5. ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej;
 6. usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
 7. usług pośrednictwa finansowego;
 8. usług informatycznych;
 9. usług naukowo-badawczych;
 10. usług w zakresie edukacji świadczonych przez podmioty publiczne;
 11. usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 12. nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

 

Ogólny schemat procedur kontroli Inspekcji Handlowej

W związku z wprowadzonym w art. 47 ust.3 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców obowiązkiem zamieszczenia przez organy kontroli w BIP ogólnego schematu procedur kontroli przedstawiamy niniejszym przedmiotowy schemat dot. kontroli podejmowanych i realizowanych przez Inspekcję Handlową – Wojewódzki Inspektorat w Kielcach.

Pobierz schemat w formacie pdf

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Wdowczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:6881

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-17 18:45:42Marek Piwowarczykaktualizacja treściDziałalność i kompetencje
2020-08-18 17:29:46Marek PiwowarczykprzeformatowanieDziałalność i kompetencje
2019-05-09 17:10:00Marek Piwowarczykwymiana treściDziałalność i kompetencje
2017-04-20 17:33:53Marek Piwowarczykschemat kontorliDziałalność i kompetencje