Jesteś tutaj: Start / Struktura

Struktura

URSZULA ŁUTCZYK

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 • kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, ich zastępców, dla których ustala szczegółowy zakres czynności
 • podejmuje decyzje kadrowe dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
 • zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania oraz praworządnego i efektywnego działania Wojewódzkiego Inspektoratu
 • ustala podział zadań pomiędzy nim a Zastępcą Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz Głównym Księgowym, określa zakres spraw, w jakich działają kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu

WOJCIECH BUGAJ

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Nadzoru Rynku, Bezpieczeństwa Produktów i Kontroli Paliw (NRBP) oraz Wydziału Kontroli Handlu i Usług (KHU)


WYDZIAŁY INSPEKTORATU:

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA). Główny Księgowy - Jolanta Rutkowska

 • opracowuje i realizuje roczny preliminarz budżetowy dochodów i wydatków
 • opracowuje budżet zadaniowy na podstawie podanych przez naczelników informacji o realizowanych przez wydziały zadaniach
 • gospodaruje przyznanymi środkami finansowymi
 • planuje i realizuje zadania związane z inwestycjami, remontami pomieszczeń i sprzętu, należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu
 • prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze i transportowe
 • zabezpiecza siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu i miejsca pracy osób zatrudnionych w zakresie określonym przepisami przeciwpożarowymi
 • prowadzi składnicę akt Wojewódzkiego Inspektoratu

Wydział Prawno - Organizacyjny (PO). Naczelnik - Wojciech Kobylarz

 • prowadzi obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu (kontrola prawidłowości działania i przestrzegania prawa w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym, realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych)
 • prowadzi ewidencję oraz akta skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu
 • opracowuje okresowe plany pracy kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz informacje z ich wykonania
 • organizuje szkolenia wewnętrzne
 • przeprowadza kontrole wewnętrzne
 • wykonuje zadania z zakresu obrony cywilnej
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizuje politykę personalną
 • prowadzi obsługę techniczno-biurową Wojewódzkiego Inspektoratu (sekretariat)
 • wykonuje zadania związane z udostępnieniem informacji publicznej
 • wykonuje zadania związane z ochroną informacji niejawnych
 • podejmuje mediacje w celu ochrony interesów i praw konsumentów
 • prowadzi poradnictwo udzielając porad konsumentom i przedsiębiorcom
 • prowadzi listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług
 • obsługuje Sekretariat Stałego Sądu Polubownego
 • realizuje zadania dotyczące współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR)

 • prowadzi postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • prowadzi Sekretariat Stałego Sądu Polubownego
 • prowadzi poradnictwo konsumenckie
 • prowadzi sprawozdawczość z zakresu poradnictwa konsumenckiego, Sądu Polubownego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP)

 • obsługa administracyjna Stałego Sądu Polubownego

Wydział Nadzoru Rynku, Bezpieczeństwa Produktów i Kontroli Paliw (NRBP). Naczelnik - Sławomir Mikołajewicz

 • prowadzi ustalone planem pracy lub organizowane doraźnie działania kontrolne w jednostkach handlowych oraz innych jednostkach uczestniczących w obrocie artykułami przemysłowymi, w tym:
  a) kontrole w zakresie nadzoru rynku,
  b) kontrole produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  c) kontrole jakości i oznakowania paliw stałych, ciekłych i gazowych,
  d) kontrole artykułów nieżywnościowych
 • podejmuje przewidziane prawem działania i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów
 • współpracuje z laboratoriami kontrolno-analitycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazanymi przez ten Urząd, a także z innymi laboratoriami
 • współpracuje, w związku z realizacją zadań kontrolnych, z powiatowym oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, z innymi organami kontroli oraz organami administracji rządowej i samorządowej

Wydział Kontroli Handlu i Usług (KHU). Naczelnik - Jadwiga Tworek

 • prowadzi ustalone planem pracy lub organizowane doraźnie działania kontrolne w jednostkach handlowych oraz innych jednostkach uczestniczących w obrocie artykułami przemysłowymi, w tym:
  a) kontrole artykułów nieżywnościowych,
  b) kontrole usług,
  c) kontrole rzetelności działania przedsiębiorców,
  d) kontrole prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług,
  e) kontrole przestrzegania niektórych przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi
 • podejmuje przewidziane prawem działania i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów
 • współpracuje z laboratoriami kontrolno-analitycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazanymi przez ten Urząd, a także z innymi laboratoriami
 • współpracuje, w związku z realizacją zadań kontrolnych, z powiatowym oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, z innymi organami kontroli oraz organami administracji rządowej i samorządowej