Jesteś tutaj: Start / Struktura
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

URSZULA ŁUTCZYK

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 • kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przy pomocy Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu, ich zastępców, dla których ustala szczegółowy zakres czynności

 • podejmuje decyzje kadrowe dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

 • zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania oraz praworządnego i efektywnego działania Wojewódzkiego Inspektoratu

 • ustala podział zadań pomiędzy nim a Zastępcą Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz Głównym Księgowym, określa zakres spraw, w jakich działają kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu

 

MARCIN WDOWCZYK

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Nadzoru Rynku, Bezpieczeństwa Produktów i Kontroli Paliw (NRBP) oraz Wydziału Kontroli Handlu i Usług (KHU)WYDZIAŁY INSPEKTORATU:

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA). Główny Księgowy - Anna Guzy

 • opracowuje i realizuje roczny preliminarz budżetowy dochodów i wydatków

 • opracowuje budżet zadaniowy na podstawie podanych przez naczelników informacji o realizowanych przez wydziały zadaniach

 • gospodaruje przyznanymi środkami finansowymi

 • planuje i realizuje zadania związane z inwestycjami, remontami pomieszczeń i sprzętu, należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu

 • prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze i transportowe

 • zabezpiecza siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu i miejsca pracy osób zatrudnionych w zakresie określonym przepisami przeciwpożarowymi

 • prowadzi składnicę akt Wojewódzkiego Inspektoratu

Wydział Prawno - Organizacyjny (PO). Naczelnik - Wojciech Kobylarz

 • prowadzi obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu (kontrola prawidłowości działania i przestrzegania prawa w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym, realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych)

 • prowadzi ewidencję oraz akta skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu

 • opracowuje okresowe plany pracy kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz informacje z ich wykonania

 • organizuje szkolenia wewnętrzne

 • przeprowadza kontrole wewnętrzne

 • wykonuje zadania z zakresu obrony cywilnej

 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizuje politykę personalną

 • prowadzi obsługę techniczno-biurową Wojewódzkiego Inspektoratu (sekretariat)

 • wykonuje zadania związane z udostępnieniem informacji publicznej

 • wykonuje zadania związane z ochroną informacji niejawnych

Wieloosobowe Stanowisko ds. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (ADR)

 • prowadzi postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 • prowadzi Sekretariat Stałego Sądu Polubownego

 • prowadzi poradnictwo konsumenckie

 • prowadzi listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług

 • prowadzi sprawozdawczość z zakresu poradnictwa konsumenckiego, Sądu Polubownego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP)

 • obsługa administracyjna Stałego Sądu Polubownego

Wydział Nadzoru Rynku, Bezpieczeństwa Produktów i Kontroli Paliw (NRBP). Naczelnik - Sławomir Mikołajewicz

 • prowadzi ustalone planem pracy lub organizowane doraźnie działania kontrolne w jednostkach handlowych oraz innych jednostkach uczestniczących w obrocie artykułami przemysłowymi, w tym:
  a) kontrole w zakresie nadzoru rynku,
  b) kontrole produktów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  c) kontrole jakości i oznakowania paliw stałych, ciekłych i gazowych,
  d) kontrole artykułów nieżywnościowych

 • podejmuje przewidziane prawem działania i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów

 • współpracuje z laboratoriami kontrolno-analitycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazanymi przez ten Urząd, a także z innymi laboratoriami

 • współpracuje, w związku z realizacją zadań kontrolnych, z powiatowym oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, z innymi organami kontroli oraz organami administracji rządowej i samorządowej

Wydział Kontroli Handlu i Usług (KHU). Naczelnik - Jadwiga Tworek

 • prowadzi ustalone planem pracy lub organizowane doraźnie działania kontrolne w jednostkach handlowych oraz innych jednostkach uczestniczących w obrocie artykułami przemysłowymi, w tym:
  a) kontrole artykułów nieżywnościowych,
  b) kontrole usług,
  c) kontrole rzetelności działania przedsiębiorców,
  d) kontrole prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług,
  e) kontrole przestrzegania niektórych przepisów regulujących obrót wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi

 • podejmuje przewidziane prawem działania i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów

 • współpracuje z laboratoriami kontrolno-analitycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazanymi przez ten Urząd, a także z innymi laboratoriami

 • współpracuje, w związku z realizacją zadań kontrolnych, z powiatowym oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, z innymi organami kontroli oraz organami administracji rządowej i samorządowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Kobylarz
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:5278

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-11-25 00:25:22Marek Piwowarczykz-ca M.WdowczykStruktura
2021-09-20 19:49:30Marek Piwowarczykzmiana gł. księgowegoStruktura
2020-07-06 11:43:40Marek Piwowarczykaktualizacja opisów strukturyStruktura
2020-07-02 10:09:44Marek Piwowarczykaktualizacja strukturyStruktura
2020-01-23 12:19:42Marek Piwowarczyknowy wojewódzki inspektorStruktura