Jesteś tutaj: Start / Struktura
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

MARCIN BĘBEN

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

 • kieruje działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej przy pomocy Zastępców Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora i Głównego Księgowego
 • podejmuje decyzje kadrowe dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
 • zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania oraz praworządnego i efektywnego działania Wojewódzkiego Inspektoratu
 • ustala podział zadań pomiędzy nim a Zastępcami Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora oraz Głównym Księgowym, określa zakres spraw, w jakich działają kierownicy komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu

WOJCIECH BUGAJ

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług

MARIUSZ BURCHART

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

 • sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii


WYDZIAŁY INSPEKTORATU:

Wydział Budżetowo - Administracyjny (BA). Główny Księgowy - Jolanta Rutkowska

 • opracowuje i realizuje roczny preliminarz budżetowy dochodów i wydatków
 • opracowuje budżet zadaniowy na podstawie podanych przez naczelników informacji o realizowanych przez wydziały zadaniach
 • gospodaruje przyznanymi środkami finansowymi
 • planuje i realizuje zadania związane z inwestycjami, remontami pomieszczeń i sprzętu, należącymi do Wojewódzkiego Inspektoratu
 • prowadzi sprawy administracyjno-gospodarcze i transportowe
 • zabezpiecza siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu i miejsca pracy osób zatrudnionych w zakresie określonym przepisami przeciwpożarowymi
 • prowadzi składnicę akt Wojewódzkiego Inspektoratu

Wydział Prawno - Organizacyjny (PO). Naczelnik - Wojciech Kobylarz

 • prowadzi obsługę prawną Wojewódzkiego Inspektoratu (kontrola prawidłowości działania
 • i przestrzegania prawa w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym, realizacja uprawnień przyznanych Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego oraz postępowania
 • w sprawach o wykroczenia, opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych)
 • prowadzi ewidencję oraz akta skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu
 • opracowuje okresowe plany pracy kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu oraz informacje z ich wykonania
 • organizuje szkolenia wewnętrzne
 • przeprowadza kontrole wewnętrzne
 • wykonuje zadania z zakresu obrony cywilnej
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie oraz realizuje politykę personalną
 • prowadzi obsługę techniczno-biurową Wojewódzkiego Inspektoratu (sekretariat)
 • wykonuje zadania związane z udostępnieniem informacji publicznej
 • wykonuje zadania związane z ochroną informacji niejawnych
 • podejmuje mediacje w celu ochrony interesów i praw konsumentów
 • prowadzi poradnictwo udzielając porad konsumentom i przedsiębiorcom
 • prowadzi listę rzeczoznawców ds. jakości produktów lub usług
 • obsługuje Sekretariat Stałego Sądu Polubownego
 • realizuje zadania dotyczące współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów i organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów

Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR)

 • prowadzi postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • prowadzi Sekretariat Stałego Sądu Polubownego
 • prowadzi poradnictwo konsumenckie
 • prowadzi sprawozdawczość z zakresu poradnictwa konsumenckiego, Sądu Polubownego oraz pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SSP)

 • obsługa administracyjna Stałego Sądu Polubownego

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług (PU). Naczelnik - Sławomir Mikołajewicz
                                                                                                   z-ca Naczelnika - Marcin Wdowczyk

 • przeprowadza kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu artykułami przemysłowymi oraz w zakresie usług
 • przeprowadza kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami
 • przeprowadza kontrole wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów
 • przeprowadza kontrole substancji chemicznych i ich mieszanin
 • przeprowadza kontrole produktów znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, w tym w zakresie oznakowania i zafałszowań
 • przeprowadza kontrole paliw
 • przeprowadza kontrole usług świadczonych konsumentom przez przedsiębiorców
 • podejmuje kontrole w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów
 • współpracuje z laboratoriami kontrolno-analitycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazanymi przez ten Urząd, a także z innymi laboratoriami
 • współpracuje, w związku z realizacją zadań kontrolnych, z powiatowym oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, z innymi organami kontroli oraz organami administracji rządowej i samorządowej

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (ŻG). Naczelnik - Jadwiga Tworek

 • przeprowadza kontrole legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze środków spożywczych i gastronomii
 • przeprowadza kontrole jakości i bezpieczeństwa żywności
 • podejmuje kontrole w celu ochrony indywidualnych interesów i praw konsumentów
 • współpracuje z laboratoriami kontrolno-analitycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazanymi przez ten Urząd, a także z innymi laboratoriami
 • współpracuje, w związku z realizacją zadań kontrolnych, z powiatowym oraz miejskim rzecznikiem konsumentów, z innymi organami kontroli oraz organami administracji rządowej i samorządowej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:1711