Deklaracja Dostępności

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach - bip.wiihkielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - są to skany dokumentów wytworzonych w przeszłości. Aktualnie zamieszczane dokumenty będą w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Piwowarczyk, empi@pro.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-366-19-41 wew.107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach ma siedzibę na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25 – 001 Kielce.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Henryka Sienkiewicza 76. Wejście do budynku poprzedzone jest niskim schodkiem, następnie znajdują się szerokie ( ponad 100 cm szerokości drzwi wejściowe), za którymi są kolejne 3 szerokie schody które prowadzą do wind (2 windy) lub na klatkę schodową. Na II piętro można zatem dostać się korzystając z jednej z wind, następnie na drzwiach wejściowych do Inspektoratu znajduje się domofon za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem sekretariatu. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w odległości ok. 15 metrów od wejścia. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są windy. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie BIP inspektoratu, w przypadku chęci skorzystania z pomocy WIIH w Kielcach przez osobę, która nie ma możliwości samodzielnego wejścia do siedziby Inspektoratu (np. porusza się na wózku inwalidzkim) należy uprzednio telefonicznie umówić się z pracownikiem WIIH na konkretny dzień i godzinę w celu załatwienia sprawy. Kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu 41 366 19 41. Po nawiązaniu kontaktu telefonicznego, w umówionym dniu i godzinie, pracownik WIIH w Kielcach będzie mógł zejść na dół, na parter budynku do zainteresowanej osoby w celu załatwienia sprawy..

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, na drzwiach wejściowych znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca załatwić sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie terminu może się odbyć :

  • w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Kielcach, w poniedziałek od 7:30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze od 7.30 – 15.30,
  • za pomocą poczty elektronicznej : wiih.kielce@pro.onet.pl,
  • poprzez kontakt z koordynatorami dostępności pod nr telefonu : 41 366 19 41 wew. 105 lub 107,
  • za pomocą platformy ePUAP.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Wykaz tłumaczy języka migowego na terenie województwa świętokrzyskiego dostępny w postaci pliku pdf.

 

Koordynatorzy w sprawach dostępności

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powołany jest zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie:

Pani Marta Podsiadło, Pan Wojciech Kobylarz

Kontakt : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 76 , 25 – 501 Kielce, tel. 41 366 19 41, e mail: wiih.kielce@pro.onet.pl

Raport o stanie dostępności

Do pobrania plik w formacie pdf

Plan działania dotyczący poprawy dostępności

Do pobrania plan w formacie pdf