Jesteś tutaj: Start / Rejestry i ewidencje
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Ewidencja skarg i wniosków wpływających do Wojewódzkiego Inspektoratu IH w Kielcach
  • Ewidencja rzeczoznawców umieszczonych na liście Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Kielcach
  • Ewidencja arbitrów zasiadających w składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Kielcach
  • Rejestr spraw w których zastosowano postępowanie mandatowe
  • Rejestr spraw w których sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego
  • Rejestr spraw w których skierowano zawiadomienie o organów ścigania (Prokuratura, Policja)
  • Rejestr produktów niebezpiecznych
W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach prowadzone jest również archiwum zakładowe

Co do zasady dane zawarte w powyższych dokumentach są ogólnie dostępne jednakże prawo do informacji publicznej, zgodnie z art. art.5 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej podlega ograniczeniom ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych

Zawarte w powyższych ewidencjach, rejestrach i archiwach informacje oraz związane z nimi dokumenty podlegają poza tym udostępnianiu na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, a w przypadku spraw toczących się przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

(wyciąg)

Dział II Postępowanie

Rozdział 3

Udostępnianie akt

Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Art. 74. § 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy.

§ 2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296)

(wyciąg)

Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:WIIH Kielce
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Kobylarz
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:3529