• Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach - bip.wiihkielce.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo - są to skany dokumentów wytworzonych w przeszłości. Aktualnie zamieszczane dokumenty będą w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Piwowarczyk, empi@pro.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41-366-19-41 wew.107. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach ma siedzibę na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76, 25 – 501 Kielce.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Henryka Sienkiewicza 76, poprzedzone jest ono niskim schodkiem, następnie znajdują się szerokie (ponad 100 cm szerokości drzwi wejściowe) za którymi są kolejne 3 szerokie schody (bez podjazdów dla wózków inwalidzkich), które prowadzą do wind (2 windy) lub na klatkę schodową. Na II piętro w budynku można zatem dostać się korzystając z jednej z wind, następnie na drzwiach wejściowych do Inspektoratu znajduje się domofon za pomocą którego można skontaktować się z pracownikiem sekretariatu. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w odległości ok. 10 metrów od wejścia.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020r. poz. 1062) w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw dostępności. Kontakt z koordynatorami jest możliwy pod numerem telefonu 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

Informujemy, że w przypadku chęci skorzystania z pomocy WIIH w Kielcach przez osobę ze szczególnymi potrzebami, która nie ma możliwości samodzielnego wejścia i poruszania się w siedzibie Inspektoratu (np. porusza się na wózku inwalidzkim lub posiada inne niepełnosprawności utrudniające Jej samodzielne załatwienie sprawy) należy uprzednio telefonicznie umówić się z wyznaczonym koordynatorem dostępności, który zorganizuje obsługę takiej osoby w Inspektoracie.
Kontakt do koordynatorów dostępności : 41 366 19 41 wew. 105 lub 107.

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 76 zajmowanym przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla, na drzwiach wejściowych do pomieszczeń biurowych znajdują się oznaczenia kontrastowe.

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020r. poz. 1062) w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach, wyznaczeni zostali koordynatorzy do spraw dostępności.

 

Realizacja ustawy o języku migowym

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca załatwić sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Inspektorat ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

Zgłoszenie terminu może się odbyć :

  • w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Kielcach, w poniedziałek od 7:30 – 17.00, a w pozostałe dni robocze od 7.30 – 15.30,
  • za pomocą poczty elektronicznej : wiih.kielce@pro.onet.pl,
  • poprzez kontakt z koordynatorami dostępności pod nr telefonu : 41 366 19 41 wew. 105 lub 107,
  • za pomocą platformy ePUAP.

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z ww. prawa, organy administracji publicznej nie mogą wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.

Wykaz tłumaczy języka migowego na terenie województwa świętokrzyskiego dostępny w postaci pliku pdf.

 

Koordynatorzy w sprawach dostępności

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach powołany jest zespół koordynatorów do spraw dostępności w składzie:

Pani Magdalena Bąk, Pan Wojciech Kobylarz

Kontakt : Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 76 , 25 – 501 Kielce, tel. 41 366 19 41, e mail: wiih.kielce@pro.onet.pl

Raport o stanie dostępności

Do pobrania plik w formacie pdf

Plan działania dotyczący poprawy dostępności

Do pobrania plan w formacie pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
Data utworzenia:2017-03-12
Data publikacji:2017-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Wojciech Kobylarz
Osoba wprowadzająca dokument:Dominik Mrzygłód
Liczba odwiedzin:3193

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-06-22 22:50:41Marek Piwowarczykzmiana koordynatoraDeklaracja Dostępności
2021-04-21 13:50:50Marek Piwowarczykaktualizacja informacji dot. dostępności architektonicznejDeklaracja Dostępności
2021-04-16 09:44:35Marek Piwowarczykplan dzialaniaDeklaracja Dostępności
2021-04-15 11:08:51Marek PiwowarczykkoordynatorzyDeklaracja Dostępności
2020-09-21 18:38:10Marek PiwowarczykDeklaracja dostępnościDeklaracja Dostępności